Privacy policy

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Market Lab Sp. z o.o., ul. Jaracza 64 90-251 Łódź.

1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

2.  W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: biuro@marketlab.unitsoft.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

4.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:  – zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień, – przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji, – przekazywania informacji handlowych dot. towarów i usług spółki, – dokonywania sprzedaży towarów i usług,

1.  Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kontrahentów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

2. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora jest ograniczony czasowo. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który dane muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. okres przechowywania dokumentacji księgowej) albo okres obowiązywania terminów przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów albo przez okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu umowy – przez okres do cofnięcia tej zgody.

3.  Komu przekazywane są dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób: 1. a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom, 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które działają na zlecenie Administratora, 3. c) podmiotom zewnętrznym, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (operatorzy pocztowi, firmy transportowe, banki itp.).

4. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?  

Zebrane przez Market Lab Sp. z o.o dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). 9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)? Market Lab Sp. z o.o., nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

COOKIES POLICY

By using the site you agree to the use of cookies in accordance with the Cookies Policy. If you do not agree to the use of cookies, you should change your browser settings properly or close our site.

What are the cookies?

Cookies are small files that are saved and stored on your computer, tablet or smartphone when you use a given website. A cookie usually contains the name of the website it comes from, its “life expectancy” (i.e. its lifetime), as well as a randomly generated unique number that is used to identify the browser from which the website is connected.

What are cookies used for?

Configuring and deleting “cookies”

By default, the web browser allows the placement of “cookies” on the end device. These settings can be changed in a way as to block the automatic handling of “cookies” in the settings of the web browser or inform about their every transfer to the user’s device. Detailed information about the possibilities and ways of handling “cookies” are available in the software (web browser) settings.

whatsapp
This site is registered on wpml.org as a development site.